Misjon

Vi har misjon i navnet vårt!

Randesund misjonskirke har i hele sin historie vært engasjert i misjon. Det ønsker vi å fortsatt være. Misjon er et av menighetens viktigste satsingsområder. Vi støtter mange prosjekter og i 2019 legger vi blant annet opp til team-turer til Russland og Romania.

Menigheten har bidratt til plantingen av Ytre Randesund Misjonskirke som ble selvstendig menighet 5. mars 2013.

Trykk på en av boksene under for mer info.

Aktuelle team-turer

Vi er en aktiv misjonskirke som ønsker å gi mennesker anledninger til å være med ut på misjonsmarken for å se og oppleve. Møtet med andre kulturer og ikke minst mennesker under andre livskår kan gi inntrykk for livet. Vårt håp er at disse opplevelsene skal være med å åpne våre øyne og hjerter for mennesker i nød. Jesus har et særlig hjerte for disse, og han kaller oss til å kjenne på smerten og kallet til å hjelpe.

Her er info om team-turene i 2020:

Våre misjonsprosjekter - Oversikt

Randesund misjonskirke tar utgangspunkt i våre felles nasjonale og internasjonale prosjekter i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG. De er presentert i Prosjektkatalogen.  På denne siden presenterer vi de prosjektene vi har valgt å støtte (med prosjektnummer fra katalogen) fra og med 2016. Noen prosjekter vil vi holde fast ved over tid, andre blir nok skiftet på fra år til år. Totalt sett er det menighetens holdning å være tro mot Guds ord og Jesu kall til oss om å være Hans vitner over hele Jorden. Misjon som del av vår natur som kirke. Misjon handler om å være utsendt av Gud, for å dele hans liv og kjærlighet med alle. Misjon er ikke bare aktiviteter – misjon er først og fremst det kirken er – både nasjonalt og internasjonalt. Misjon er vårt oppdrag!

Misjonskirken Norges nasjonale arbeid skjer først og fremst gjennom selvstendige og lokale misjonskirker. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vårt nasjonale arbeid, fordi vi tror at sunne, misjonale menigheter skaper en god forskjell i lokalsamfunnet.

Internasjonalt er vi med på et mangfoldig arbeid som spenner fra menighetsplanting, pastorutdanning og disippeltrening, til helse- og utdanningsprosjekter, rusrehabilitering og bistandsarbeid. Vi sender arbeidere fra Norge, og støtter også i stor grad lokale arbeidere, menigheter og organisasjoner. Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG har i dag internasjonal virksomhet i Colombia, Romania, Kongo-Brazzaville, Kina, Sentral-Asia og Polen.

For å kunne nå de mål vi som menighet har satt oss for misjonssatsingen, er vi avhengig av hvert enkelt medlems givertjeneste. Mye av det vi gir fast over avtalegiro går til misjon. I tillegg kommer det inn gaver fra menighetens mange virksomheter – og ikke minst fra den årlige Julemessa. Flere gir også offergaver ut over sin faste givertjeneste.

Våre misjonsprosjekter - Internasjonalt

Romania

Menighetsplanting i Calarasi (Prosjektnr. 8685 M1)

pastedGraphic.png

Elleve menigheter er bygd opp over tid i Calarasi. Gjennom dette prosjektet får pastorer, diakoner og eldste et mindre tilskudd til livsopphold for å kunne investere mer tid til menighetsarbeidet. Det er pastor Daniel med støtte fra Norge som har ledet arbeidet. Menighetene som hovedsakelig er Rom-menigheter, har alle sine lokale ledere. Disse har ikke har hatt lønn til nå. Antallet medlemmer i menighetene vokser stadig og er nå på over 1 500 til sammen. Det er viktig å utvikle et tilbud til barn og unge, og dermed øker behovet for støtte og hjelp til arbeidet.

Ut fra menighetene drives det diakonalt arbeid for fattige. Dette er for mange en ren nødhjelp. Det formidles også hjelp til bygging av enkle hus. Den diakonale tjenesten er av stor betydning for mange i området og viser at de kristne bryr seg om sine medmennesker – om de er kristne eller ikke.

Næringsprosjekt i Calarasi (Prosjektnr. 8687 M2)

pastedGraphic_1.png

Romania preges av mye fattigdom, arbeidsledighet og dårlig infrastruktur. Menighetene i Calarasi har sammen med en gruppe fra menigheter i Kristiansand tatt initiativ for å endre på dette i deres nærområde. Målet er å skape et alternativ til ydmykende tigging og passivt mottak av gaver og nødhjelp. Næringsprosjektet satser hovedsakelig på økonomisk start-hjelp (mikrofinans) til enkeltmennesker for å komme i gang med en mindre bedrift. Med god veiledning vil etableringen bli økonomisk bærekraftig og brukere vil da kunne betale tilbake og fortsette på egenhånd.

I tillegg har prosjektet en målsetting om å opprette partnerskapsmodeller, der norske bedrifter kan være mentorer for tilsvarende virksomheter som startes opp i Romania.

Colombia

Grunnskole i Baranquilla (Prosjektnr. 7930)

pastedGraphic_2.png

Et klasserom der læreren vet hva du heter. En skolegård preget av fred og ikke vold. Det er ingen selvfølge for grunnskolebarn i Barranquilla. Kystbyen Barranquilla er eksotisk og fascinerende. Rundt byen har det vokst fram nye ulovlige bydeler og forsteder, preget av stor fattigdom.

Mye har bedret seg. Nå finnes det store offentlige skoler i alle bydelene, men de preges av dårlig miljø og vanskelige læringsforhold.

Misjonskirken Norge var tidlig ute og bygde barneskoler i disse områdene lenge før det offentlige kom på banen. Rundt 500 elever går nå på de fire barneskolene som Misjonskirken Norge støtter i og rundt Barranquilla. Dette er skoler som satser på mindre klasser, god undervisning, et kristent verdigrunnlag og lærere som ser den enkelte elev.

Kvinner og barns rettigheter (Prosjektnr. 7945)

pastedGraphic_3.png

Deler av den colombianske machokulturen kan virke undertrykkende på kvinner og barn. Undersøkelser viser at situasjonen i kirken ikke er annerledes enn i samfunnet ellers. Prosjektet ledes av Monica Velasquez (bildet), som er utdannet psykolog med spesialisering i juridisk psykologi. Hennes mål er å hjelpe kvinner og barn slik at deres rettigheter blir respektert. Noen av prosjektene i Colombia fokuserer på behandling, andre på å forebygge. Prosjektet Kvinner og barns rettigheter jobber forebyggende med kampanjer mot familievold og overgrep.

Menighetsplanting (Prosjektnr. 7160)

pastedGraphic_4.png

I millionbyene Medellin, Cali og andre steder i Colombia arbeider Det Colombianske Misjonsforbund med å bygge flere små grupper som utvikles til selvstendige menigheter. Cali er en av de fire største byene i Colombia. Carlos Diaz er pastor og leder for disse gruppene som utvikler seg her. Cali er internasjonalt kjent for sine narkotikakarteller og brutale vold. Den åndelige situasjonen i byen er spesiell, og det florerer av religiøse grupper og krefter. Misjonskirken Norge har lenge vært med å bidra til å bygge menigheter i Cali – preget av godt lederskap og en sunn bruk av Guds ord.

Esperanza SFO (Prosjektnr. 7920)

pastedGraphic_5.png

Mange barn i Bogotá lever under vanskelige forhold og sliter med å fullføre grunnskolen. Det gjør at en tøff start på livet blir enda mer utfordrende. I bydelen San Fransisco driver Misjonsforbundet i Combia skolefritidstilbudet Esperanza. Her får mer enn 100 barn i alderen 7-17 år hjelp med å fullføre skolen på en god måte. De får leksehjelp, et enkelt og næringsrikt måltid, kristen undervisning og et trygt fellesskap med positiv voksenkontakt.

Jakobs hus (Prosjektnr. 7950)

pastedGraphic_6.png

Jakobs hus hjelper hvert år mellom 20 og 30 barn, i alderen syv til tolv år, ut av et liv preget av rusmisbruk. Det kan virke utrolig at barn ned i syvårsalderen bruker rusmidler, men dessverre skjer dette med gatebarn i Colombia. Jakobs hus er en vakker gård utenfor hovedstaden Bogota hvor barna bor 24 timer i døgnet, syv dager i uka og gjennomgår faser som avrusning, tilpasning og utrustning. Resultatene for rehabiliteringen ved Jakobs hus er veldig gode. De fleste barna har holdt seg rusfrie etter oppholdet.

Våre misjonsprosjekter - Nasjonalt

Menighetsplanting Hånes (Prosjektnr. 4880)

pastedGraphic.png

Randesund misjonskirke støtter nyplantingen Hånes misjonskirke. Menigheten holder til på Ansgarskolen i Kristiansand og består av en større gruppe personer rundt Anne May (bildet) og Alf Tor Abrahamsen, som leder plantingen. Menighetsplantingen ble godkjent på Misjonsforbundets hovedstyremøte i september 2013 og har vært nasjonalt prosjekt fra 1. januar 2014.

Hovedtyngden i arbeidet er regelmessige lunsjsamlinger på søndager med egen barnekirke. Samlingene med servering foregår i kantinen på Ansgarskolen og i fellesskapet samtaler de om forskjellige tema. I tillegg har de egne onsdagssamlinger der de jobber med plantingens indre liv.

Ved å støtte dette prosjektet er du med på å gi verdighet til mennesker som lider under diskriminering og stiller lavest på rangstigen. Takk for gaven du gir!

Våre misjonsprosjekter - Lokalt forankrede

Russland

I Vyborg i Finskebukta drives det et ungdomsarbeid i samarbeid med en lokal pinsemenighet. Klubben heter «Big Time». Samarbeidet ble til i 2011 etter initiativ fra Trond Thommesen i vår menighet.

Hver sommer etter dette har det blitt arrangert barne- og ungdomsleir utenfor Vyborg. Leirene er finansiert fra Norge.

I august 2019 skal et team fra Randesund misjonskirke delta på sommerleiren.

Fra Tiggerkopp Norge 

pastedGraphic.png

Tigging er en global utfordring og et av fattigdommens ansikt. En gruppe fra ulike menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner har gått sammen og dannet en ny organisasjon med denne utfordringen som hovedsak. Randesund misjonskirke er medlem i foreningen (FTN), som er etablert med eget styre og egne statutter. Flere medlemmer i vår menighet er engasjert i arbeidet. Daglig leder Leif Rasmusen og styreformenn Bjørn Øyvind Fjeld er medlemmer hos oss.

Prosjektet har sitt utgangspunkt i Kristiansand med akutt førstehjelp og bruk av førstelinjetjenester der. Nå utfordres tiggere til å gå over fra å være en passiv mottaker, til å bidra inn i en arbeidssituasjon der den enkelte gjør seg fortjent til å få ytelser i hjemlandet. Gjennom egen arbeidsinnsats er målet å utvikle selvforståelse og verdighet og tro på at han eller hun ved arbeid og utvikling kan forsørge seg selv og sine.

«Foreningens formål er å arbeide for at det tilbys kortvarig yrkesopplæring og arbeidstrening i Norge og Romania, fortrinnsvis for romfolk. Målet er at dette skal gi hjelp til selvhjelp, og bidra til arbeid og etablering av næringsvirksomhet på hjemstedet.»

FTN legger plan for trening og motivering. Det lages kontrakter med den enkelte med mål om å gjøre tigging unødvendig og uønsket. I samarbeid med lokalt næringsliv i Norge og Romania skal det etableres næringsvirksomhet som kan gi arbeid til mange. Hjelp på hjemstedet vil også kunne utvikles blant annet ved mikrofinans-ordninger.

Se organisasjonens statutter og formål her.

Din gave til Fra Tiggerkopp – Norge kan gis direkte til organisasjonens bankkonto: 2801.43.13186

Har du et misjonsprosjekt du brenner for?

Hvis du er medlem i Randesund misjonskirke, så kan du knytte prosjektet ditt opp mot menigheten på følgende måter:

 • Du kan legge ut en presentasjon på disse sidene.
 • Du kan søke misjonsutvalget om å få en kollekt i året på søndagsmøte
 • Du kan få råd og åndelig støtte

Ta eventuelt kontakt med leder i misjonsutvalget, Trond Thommesen.

Familien Bredvei

Familien Bredvei reiste til Indonesia som utsendinger for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) i 2017. De skal være utsendinger frem til sommeren 2020. Ørjan er lege og Elisabeth er helsesøster. De jobber som helsearbiedere og prosjektrådgivere. Du kan lese om prosjektene de arbeider i her.

Vil du være med å be for familien Bredvei?

Her er konkrete bønneemner som de ønsker at du er med og ber for:

 • Be om at barna må trives på skolen. (Helene går i 8., Hanna i 6. og Lea Marie i 3. klasse.)
 • Be om at barna må oppleve tilværelsen trygg og god.
 • Be om at den Hellige Ånd fyller barna og at Gud også bruker dem.
 • Be om at familien blir bevart fra sykdom og ulykke.
 • Be om at de kan ha et godt familieliv med tid og omsorg for hverandre.
 • Be om at Elisabeth og Ørjan må få visdom og trygghet i det arbeide de står i.
 • Be om at de kan få være vitner i den tjenesten de står i.
 • Be om at de kan være i Guds plan med deres liv hver dag.

Takk for at du er med og ber for familien i Indonesia!

Misjonsutvalget

Leder:
Trond Thommesen
trondthommesen@hotmail.com
99017786

Ingrid Eskilt

Vidar Røstad

Maiken Malz

Steinar Gabrielsen

Geir Egeland