Om oss

Om oss

Randesund misjonskirke har en omfattende virksomhet. Gudstjenesten søndag formiddag kl.11 er menighetens ukentlige hovedsamling. Parallelt med gudstjenesten har menighetens søndagsskole, Jesus Kids, sine samlinger. Gjennom uken er det mange tilbud og aktiviteter i eller utifra kirken: Femtis, Sjettis, Loftet Next, Loftet (ungdomsarbeidet), Touch Point (studentarbeid),  Speider og Sangknøttan (barnekor) og Sagbruket (20+) ...
 
Det arbeides også aktivt med å inkludere alle som ønsker det i nærfellesskapsgrupper. I menighetens strategi er det særlig satt fokus på fem satsingsområder: Misjon, barn og ungdom, lederutvikling, hjemmene og gudstjenesten.

Fakta om Randesund misjonskirke

Navn

Randesund misjonskirke (RM) er navnet på menigheten. Adressen er Marikollen 15 på Søm i bydelen Randesund i Kristiansand.

Historie

Noen medlemmer i Salem misjonsmenighet i sentrum av Kristiansand gikk ut av sin menighet og begynte virksomhet i bydelene Hånes og Søm. I 1984 stiftet de Salem Misjonsmenighet Øst som menigheten vår het den gang. 
 

Visjon og verdier

Hjelpe mennesker til tro på Jesus og et liv med han.
 
Vi er kalt til å ha fellesskap med Jesus og med hverandre. I Randesund misjonskirke ønsker vi at fellesskapet også skal gå på tvers av generasjoner og kulturer, et fellesskap som er preget av følgende verdier:
 

Rotfestet

Å være kirke er ikke noe vi selv har funnet på, men noe Gud har kalt oss til og satt oss til. Om vi skal være sanne mot dette kallet må vi være forankret i Bibelen og i fellesskapet med den levende Gud. Derfor vil vi alltid la oss prege av Guds ord og bønn. Derfra henter vi veiledning, kraft og inspirasjon.
 

Raus

Vi tror at Gud er raus, og at evangeliet er budskapet om denne rausheten. Som Jesu etterfølgere ønsker vi å følge det eksemplet han har gitt oss. Rent praktisk betyr det at vi vil være rause med hensyn til vår bruk av tid, våre penger og hvordan vi forholder oss til mennesker.
 

Relevant

Vi vil dele evangeliet om Jesus på en relevant måte, både i og utenfor hjemmet. Vi vil svare på de spørsmål som stilles, dekke de behov som finnes og kommunisere på en måte folk forstår. Vi er også overbevist om at troen oppleves mer relevant når den leves og deles der hvor vi til enhver tid befinner oss. Evangeliet er ikke bundet av kultur, tid og sted, men er aktuelt for alle mennesker, til alle tider og på alle steder.
 

Trossamfunn

Randesund misjonskirke er en del av trossamfunnet Misjonskirken Norge. Misjonskirken Norge har i dag rundt 100 menigheter spredt over hele Norge med til sammen ca. 8500 voksne medlemmer. Ca 8000 er tilsluttet trossamfunnet (inklusive barn), de aller fleste øvrige er medlemmer i Den Norske Kirke. 
 

Medlemskap

Randesund misjonskirke har ca 390 voksne medlemmer. Alle som bekjenner Kristus som Herre kan være medlem i RM. Menigheten fører vanlige medlemsprotokoller. Disse har ingen juridisk gyldighet og kan føres av enhver som menigheten velger til oppgaven. Du behøver ikke gå ut av Den norske kirke for å bli medlem av menigheten. De som velger utmeldelse og dermed sørger for at kirkeskatten kommer RM til gode, går inn i trossamfunnet Misjonskirken Norge – eventuelt sammen med sine barn. Menighetens medlemstall i trossamfunnet er derfor høyere – 440. Uansett type medlemskap; Misjonskirken Norge er et fullverdig alternativ til Den norske kirke, både i glede og sorg – for den enkelte og hele familien. 
 

Dåp

Selv om medlemmene står fritt i spørsmål om barnedåp eller voksendåp, mener vi at enhver kristen bør være en døpt kristen. Når et barn døpes i misjonskirken, bærer foreldrene barnet fram i tro på at det er Guds barn og påtar seg (med eller uten faddere) å oppdra det i den kristne tro. Vi lærer altså ikke at det er frelse i dåpen, men at Guds nåde virker gjennom dåpen så lenge Guds ord og evangeliet lyder under handlingen. Den frelsende nåde knyttes til troen og ikke til vannet eller dåpshandlingen. 
 

Barnevelsignelse

De av medlemmene som praktiserer voksendåp, bærer barnet sitt frem for menigheten for at det skal velsignes og omsluttes av menighetens omsorg og forbønn. Så overlates avgjørelsen til barnet selv når det vil la seg døpe. Ungdom som er velsignet som babyer, får gjerne i forbindelse med konfirmasjonen et tilbud om å la seg døpe. 
 

Konfirmasjon

RM tilbyr de unge et frikirkelig konfirmasjonsopplegg, kalttentro, med samlinger gjennom høst- og vårsemester. 
 

Nattverd

Nattverdbordet i misjonskirken er åpent for alle troende. Det er Kristus selv som innbyr til sitt bord for at vi skal minnes hans død og oppstandelse og slik bekjenne at vi tror på en levende Herre. Alle Guds barn har bruk for og rett til å delta i nattverden og den er viktig for menighetens indre liv. 
 

Organisasjon

Årsmøtet, som avholdes midt i februar, er RM´s høyeste besluttende myndighet. Menigheten har jevnlig medlemsmøter (menighetsmøtet) hvor løpende saker som legges fram av lederskapet blir behandlet. 
 

Lederskap

RM er en demokratisk institusjon med valg av personer til nøkkelfunksjoner under menighetens årsmøte. Menigheten har en leder og et  lederskap som består av sju personer. Styremedlemmer velges for to år om gangen. 
.
 

Virksomhet

Randesund misjonskirke bærer navnet med rette. Misjon er å gjøre Jesus kjent og dermed vår hjertesak. RM har ellers et rikt og varierende aktivitetstilbud for både barn og ungdom og voksne. Virksomheten spenner fra søndagsskole og barnekor via Loftet (ungdomsarbeidet) til Alpha-kurs og menighetskor. Gudstjenesten søndag formiddag kl.11 er menighetens ukentlige hovedsamling. Mange av medlemmene har funnet en aktiv tjeneste i menighetens mangslungne arbeid. Alle ledere i menighetens undergrupper bekjenner seg til bibelens ord og lære. Alle virksomhetsgrupper må skrive årsberetning og legge frem godkjent regnskap. 
 

Barn og ungdom

RM driver et utstrakt barne- og ungdomsarbeid og ca 400 barn og unge i alderen 3-20 er innom misjonskirken i løpet av uken. Arbeidet er organisert i Misjonsforbundet Ung.
 

Økonomi

RM´s økonomi bæres av frivillige gaver og kirkeskatt. Mange gir faste gaver som overføres direkte fra konto, andre (stadig færre) gir ved kollekt i gudstjenestene. Menigheten lønner flere ansatte. Utover dette driver vi egen utadrettet virksomhet og støtter Misjonskirken Norges felles misjonsarbeid i inn- og utland (Kina, Afghanistan, Colombia, Kongo Brazaville). RM fører regnskap som må godkjennes av revisorer og menighetens årsmøte. 
 

Misjonskirken Norge

MIsjonsforbundet skiftet navn til Misjonskirken Norge 30. september 2016. Frikirkesamfunnet har sin opprinnelse fra vekkelsen med sokneprest Lammers i Skien i begynnelsen av 1850-årene. På grunn av et mer og mer avvikende syn på dåp, nattverd, konfirmasjon, menighetstukt og menighetsordning, forlot Lammers og mange med ham Den norske kirke og grunnla landets første frimenighet i Skien den 4. juli 1856. 
 
Misjonskirken Norge er en enhetsbevegelse som vektlegger barne- og ungdomsarbeid, evangelisering og misjon. Helt siden starten har mottoet vært ”Guds barns enhet og synderes frelse”. Innen DNM er det frihet med hensyn til utmeldelse av statskirken, praktisering av barnedåp eller voksendåp og forståelse av nattverden. 
 
Misjonskirken Norge har en kongregasjonalistisk ordning, dvs. at hver menighet eller forening er selvstyrende. Menighetene og foreningene står i et fellesskap for å kunne løse felles oppgaver hjemme og ute i misjonslandene. Sammen driver vi arbeid i Kongo, Colombia, Kina og Sørøst-Asia. Vi står også sammen om vårt felles organ: Misjonsbladet. Det samme gjelder for Ansgar teologiske høgskole og Ansgar bibelskole som ligger på Hånes. 
 
Kilder: 
- Trossamfunnet Det Norske Misjonsforbund – noe for deg? 
- DNMs hjemmeside www.misjonsforbundet.no
- Edin Løvås i samarbeid med Sveinung Lorentsen: 
…at de alle må være ett… DNM 2003
- Brosjyren  Er du med? (Randesund Misjonskirke 2010)