Misjonsprosjektene våre

Misjonsprosjektene våre

Randesund misjonskirke tar utgangspunkt i våre felles nasjonale og internasjonale prosjekter i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG. De er presentert i Prosjektkatalogen.  På denne siden presenterer vi de prosjektene vi har valgt å støtte (med prosjektnummer fra katalogen) fra og med 2016. Noen prosjekter vil vi holde fast ved over tid, andre blir nok skiftet på fra år til år. Totalt sett er det menighetens holdning å være tro mot Guds ord og Jesu kall til oss om å være Hans vitner over hele Jorden. Misjon som del av vår natur som kirke. Misjon handler om å være utsendt av Gud, for å dele hans liv og kjærlighet med alle. Misjon er ikke bare aktiviteter – misjon er først og fremst det kirken er – både nasjonalt og internasjonalt. Misjon er vårt oppdrag!

Misjonskirken Norges nasjonale arbeid skjer først og fremst gjennom selvstendige og lokale misjonskirker. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vårt nasjonale arbeid, fordi vi tror at sunne, misjonale menigheter skaper en god forskjell i lokalsamfunnet.

Internasjonalt er vi med på et mangfoldig arbeid som spenner fra menighetsplanting, pastorutdanning og disippeltrening, til helse- og utdanningsprosjekter, rusrehabilitering og bistandsarbeid. Vi sender arbeidere fra Norge, og støtter også i stor grad lokale arbeidere, menigheter og organisasjoner. Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG har i dag internasjonal virksomhet i Colombia, Romania, Kongo-Brazzaville, Kina, Sentral-Asia og Polen.

For å kunne nå de mål vi som menighet har satt oss for misjonssatsingen, er vi avhengig av hvert enkelt medlems givertjeneste. Mye av det vi gir fast over avtalegiro går til misjon. I tillegg kommer det inn gaver fra menighetens mange virksomheter – og ikke minst fra den årlige Julemessa. Flere gir også offergaver ut over sin faste givertjeneste.

Vi har satt oss følgende mål frem mot 2020:

- Plante to nye menigheter
- Underholde 3-4 misjonærer til utlandet
- Sende ut 3-4 team hvert år
- Sette misjon på dagsorden i samarbeid med Ansgarskolen og Misjonskirken Norge sentralt
- Øke bidragene til Misjonskirken Norges internasjonale arbeid, menighetsplanting i Norge og til nødhjelp

Menigheten bidro til plantingen av Ytre Randesund Misjonskirke som ble selvstendig menighet i 2013.

 

Internasjonalt

Romania

Menighetsplanting i Calarasi (Prosjektnr. 8685 M1)

 

Sju menigheter er bygd opp over tid i Calarasi. Gjennom dette prosjektet får pastorer, diakoner og eldste et mindre tilskudd til livsopphold for å kunne investere mer tid til menighetsarbeidet. Det er pastor Daniel med støtte fra Norge som har ledet arbeidet. Menighetene som hovedsakelig er Rom-menigheter, har alle sine lokale ledere. Disse har ikke har hatt lønn til nå. Antallet medlemmer i menighetene vokser stadig og er nå på over 1 500 til sammen. Det er viktig å utvikle et tilbud til barn og unge, og dermed øker behovet for støtte og hjelp til arbeidet.

Ut fra menighetene drives det diakonalt arbeid for fattige. Dette er for mange en ren nødhjelp. Det formidles også hjelp til bygging av enkle hus. Den diakonale tjenesten er av stor betydning for mange i området og viser at de kristne bryr seg om sine medmennesker – om de er kristne eller ikke.

Næringsprosjekt i Calarasi (Prosjektnr. 8687 M2)

Romania preges av mye fattigdom, arbeidsledighet og dårlig infrastruktur. Menighetene i Calarasi har sammen med en gruppe fra menigheter i Kristiansand tatt initiativ for å endre på dette i deres nærområde. Målet er å skape et alternativ til ydmykende tigging og passtivt mottak av gaver og nødhjelp. Næringsprosjektet satser hovedsakelig på økonomisk start-hjelp (mikrofinans) til enkeltmennesker for å komme i gang med en mindre bedrift. Med god veiledning vil etableringen bli økonomisk bærekraftig og brukere vil da kunne betale tilbake og fortsette på egenhånd.

I tillegg har prosjektet en målsetting om å opprette partnerskapsmodeller, der norske bedrifter kan være mentorer for tilsvarende virksomheter som startes opp i Romania.

Colombia

Grunnskole i Baranquilla (Prosjektnr. 7930)

Et klasserom der læreren vet hva du heter. En skolegård preget av fred og ikke vold. Det er ingen selvfølge for grunnskolebarn i Barranquilla. Kystbyen Barranquilla er eksotisk og fascinerende. Rundt byen har det vokst fram nye ulovlige bydeler og forsteder, preget av stor fattigdom.

Mye har bedret seg. Nå finnes det store offentlige skoler i alle bydelene, men de preges av dårlig miljø og vanskelige læringsforhold.

Misjonskirken Norge var tidlig ute og bygde barneskoler i disse områdene lenge før det offentlige kom på banen. Rundt 500 elever går nå på de fire barneskolene som Misjonskirken Norge støtter i og rundt Barranquilla. Dette er skoler som satser på mindre klasser, god undervisning, et kristent verdigrunnlag og lærere som ser den enkelte elev.

Kvinner og barns rettigheter (Prosjektnr. 7945)

Deler av den colombianske machokulturen kan virke undertrykkende på kvinner og barn. Undersøkelser viser at situasjonen i kirken ikke er annerledes enn i samfunnet ellers. Prosjektet ledes av Monica Velasquez (bildet), som er utdannet psykolog med spesialisering i juridisk psykologi. Hennes mål er å hjelpe kvinner og barn slik at deres rettigheter blir respektert. Noen av prosjektene i Colombia fokuserer på behandling, andre på å forebygge. Prosjektet Kvinner og barns rettigheter jobber forebyggende med kampanjer mot familievold og overgrep.

Menighetsplanting (Prosjektnr. 7160)

I millionbyene Medellin, Cali og andre steder i Colombia arbeider Det Colombianske Misjonsforbund med å bygge flere små grupper som utvikles til selvstendige menigheter. Cali er en av de fire største byene i Colombia. Carlos Diaz er pastor og leder for disse gruppene som utvikler seg her. Cali er internasjonalt kjent for sine narkotikakarteller og brutale vold. Den åndelige situasjonen i byen er spesiell, og det florerer av religiøse grupper og krefter. Misjonskirken Norge har lenge vært med å bidra til å bygge menigheter i Cali – preget av godt lederskap og en sunn bruk av Guds ord.

Esperanza SFO (Prosjektnr. 7920)

Mange barn i Bogotá lever under vanskelige forhold og sliter med å fullføre grunnskolen. Det gjør at en tøff start på livet blir enda mer utfordrende. I bydelen San Fransisco driver Misjonsforbundet i Combia skolefritidstilbudet Esperanza. Her får mer enn 100 barn i alderen 7-17 år hjelp med å fullføre skolen på en god måte. De får leksehjelp, et enkelt og næringsrikt måltid, kristen undervisning og et trygt fellesskap med positiv voksenkontakt.

Jakobs hus (Prosjektnr. 7950)

 

Jakobs hus hjelper hvert år mellom 20 og 30 barn, i alderen syv til tolv år, ut av et liv preget av rusmisbruk. Det kan virke utrolig at barn ned i syvårsalderen bruker rusmidler, men dessverre skjer dette med gatebarn i Colombia. Jakobs hus er en vakker gård utenfor hovedstaden Bogota hvor barna bor 24 timer i døgnet, syv dager i uka og gjennomgår faser som avrusning, tilpasning og utrustning. Resultatene for rehabiliteringen ved Jakobs hus er veldig gode. De fleste barna har holdt seg rusfrie etter oppholdet.

Nasjonalt

Menighetsplanting Hånes (Prosjektnr. 4880)

Randesund misjonskirke støtter nyplantingen Hånes misjonskirke. Menigheten holder til på Ansgarskolen i Kristiansand og består av en større gruppe personer rundt Anne May (bildet) og Alf Tor Abrahamsen, som leder plantingen. Menighetsplantingen ble godkjent på Misjonsforbundets hovedstyremøte i september 2013 og har vært nasjonalt prosjekt fra 1. januar 2014.

Hovedtyngden i arbeidet er regelmessige lunsjsamlinger på søndager med egen barnekirke. Samlingene med servering foregår i kantinen på Ansgarskolen og i fellesskapet samtaler de om forskjellige tema. I tillegg har de egne onsdagssamlinger der de jobber med plantingens indre liv.

Menighetsplanting Sandefjord

Plantingen i Sandefjord ble godkjent som nasjonalt prosjekt høsten 2015. Et startteam er etablert og ledes av Sæbjørn og Rebekka Dvergastein Dahle. Sæbjørn har vært med i arbeidet i Randesund misjonskirke tidligere og Rebekka har master i menighetsledelse fra Ansgarskolen. Teamet er nå midt i fasen med å sette ord på verdier, drømmer og tanker for arbeidet i Sandefjord. Høsten 2015 hadde de en flott menigehts-weekend på Knattholmen leirsted hvor disse samtalene ble startet opp.

- Vi drømmer alle sammen om å få bety en forskjell for de i byen vår som ennå ikke kjenner Jesus, og som han sender i vår vei. Så blir det spennende å se fremover hvordan det kommer til å se ut i hverdagslivene våre, sier Rebekka.


Fra Tiggerkopp Norge (Bankkontonr. 2801.43.13186)

Tigging er en global utfordring og et av fattigdommens ansikt. En gruppe fra ulike menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner har gått sammen og dannet en ny organisasjon med denne utfordringen som hovedsak. Randesund misjonskirke er medlem i foreningen (FTN), som er etablert med eget styre og egne statutter. Flere medlemmer i vår menighet er engasjert i arbeidet. Daglig leder Leif Rasmusen og styreformenn Bjørn Øyvind Fjeld er medlemmer hos oss.

Prosjektet har sitt utgangspunkt i Kristiansand med akutt førstehjelp og bruk av førstelinjetjenester der. Nå utfordres tiggere til å gå over fra å være en passiv mottaker, til å bidra inn i en arbeidssituasjon der den enkelte gjør seg fortjent til å få ytelser i hjemlandet. Gjennom egen arbeidsinnsats er målet å utvikle selvforståelse og verdighet og tro på at han eller hun ved arbeid og utvikling kan forsørge seg selv og sine.

«Foreningens formål er å arbeide for at det tilbys kortvarig yrkesopplæring og arbeidstrening i Norge og Romania, fortrinnsvis for romfolk. Målet er at dette skal gi hjelp til selvhjelp, og bidra til arbeid og etablering av næringsvirksomhet på hjemstedet.»

FTN legger plan for trening og motivering. Det lages kontrakter med den enkelte med mål om å gjøre tigging unødvendig og uønsket. I samarbeid med lokalt næringsliv i Norge og Romania skal det etableres næringsvirksomhet som kan gi arbeid til mange. Hjelp på hjemstedet vil også kunne utvikles blant annet ved mikrofinans-ordninger.


Se organisasjonens statutter og formål her.

Din gave til Fra Tiggerkopp - Norge kan gis direkte til organisasjonens bankkonto: 2801.43.13186

Ved å støtte dette prosjektet er du med på å gi verdighet til mennesker som lider under diskriminering og stiller lavest på rangstigen. Takk for gaven du gir!