Retningslinjer for team

Retningslinjer for team i regi av Randesund misjonskirke.

Følgende punkter må gjennomgås i forbindelse med en teamtur:
 
1.     Avklare ansvarsforhold.
·         For å få status som et team i regi av menigheten må opplegget rundt teamturen først godkjennes av menighetens misjonskomité og stab.
·         Det skal avklares hvem eller hvilken undergruppe i menigheten har ansvar for teamet.
·         Turen skal være i tråd med menighetens retningslinjer og målsettinger.
·         Det skal avklares på hvilken måte teamet representerer menigheten. Ingen team kan i utgangspunktet inngå forpliktende samarbeid med andre menigheter og organisasjoner (dvs. love økonomisk støtte til prosjekter, gi invitasjoner til Randesund misjonskirke, osv.).
 
2.     En beskrivelse av teamet.
·         Det skal tydeliggjøres hvem som er målgruppen for teamet, og hva som er mål og hensikt med teamturen.
·         All utvelgelse av teammedlemmer skal foregå på en åpen og ryddig måte. I utgangspunktet skal alle bli gitt like muligheter til å kunne delta. Er det spesielle kriterier som gjelder fore teammedlemmene skal disse være klarlagt før en starter vervingen.
·         Det skal lages en plan som viser hvilke aktiviteter og undervisning som finner sted før, under og etter teamturen.
·         Dersom mindreårige sendes på team skal det være et visst antall voksne ledere, av begge kjønn, med på turen. Dette skal redegjøres for i søknaden som sendes misjonskomiteen.
·         Det skal oppnevnes en leder og en nestleder for alle team.
 
3.     Økonomi.
·         Det er prinsipielt viktig at all økonomi rundt en teamtur blir håndtert på en åpen, ryddig og oversiktlig måte.
·         Teamet skal oppnevne en person som ansvarlig for økonomien.
·         Det skal opprettes en egen konto til formålet.
o    Det betyr bl.a. at det ikke er anledning til å bruke private lønnskontoer.
·         Det skal lages et enkelt budsjett for teamturen.
o    Dette sendes sammen med teambeskrivelse og søknad til misjonskomiteen.
Kopi sendes til menighetskontoret.
·         Det skal lages et enkelt regnskap etter at teamoppdraget er fullført.
o    Dette sendes til misjonskomiteen med kopi til menighetskontoret.
·         Alle teamturer skal i utgangspunktet være selvfinansierte.
·         Det kan søkes om økonomisk støtte til team ved å henvende seg til menighetens misjonskomité.
·         Andre innsamlinger, kollekter, salg av mat i forbindelse med gudstjenester, o.l., skal bare skje etter avtale med menighetens stab.
 
4.     Formaliteter.
·         Teamleder har ansvar for å sjekke at alt av forsikringer, pass, visum etc. er i orden.
·         Teamleder og nestleder skal ha gjort seg kjent med menighetens plan for krisehåndtering.
 
5.     Rapport.
·         Teamleder skal skrive en enkel rapport (ca.1 A4-side) i etterkant av teamturen. Rapporten sendes til misjonskomiteen med kopi til menighetskontoret.
 
6.     Menigheten.
·         Menigheten skal forsøke å legge til rette for at teamet kan bli presentert i en gudstjeneste og på menighetens hjemmeside.
·         Menigheten skal forsøke å legge til rette for at teamet i etterkant av teamturen kan meddele noen av sine opplevelser og erfaringer i en av gudstjenestene.
 
_______________________________________________________
Vedtatt i lederskapsmøte i Randesund misjonskirke 18.01.2012.